ทำความรู้จักกับมาตรฐาน ITU-T Recommendation X.842

web-savvy-jpg

ทำความรู้จักกับมาตรฐาน ITU-T Recommendation X.842 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ จำเป็นต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นระหว่างคู่สื่อสาร (Element of Trust) ว่ามีตัวตนอยู่จริง ซึ่งในบางครั้งอาจมีความจำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่สามที่มีความน่าเชื่อถือ (Trusted 3rd Party: TTP) […]

Corporate Identity

Corporate Identity Corporate Identity – หมายถึงการแสดงลักษณะการจดจำองค์กรในเชิงสัญลักษณ์ หรือเรียกว่าอัตการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) ตอนสามลักษณ์ขององค์กร ได้แก่ตราสัญลักษณ์ (27 […]